Domain

ให้บริการจดโดเมนเนมในประเทศและต่างประเทศ

อัตราค่าบริการจดโดเมนเนมต่างประเทศ / International Domain Name Register Cost

.com 600 บาท/ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.net 600 บาท/ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ
.org 600 บาท/ปี ไม่ต้องใช้หลักฐานใดๆ

ค่าบริการจดโดเมนเนมในประเทศ / Domestic Domain Name Register Cost

.co.th1,200 บาท/ปีบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย (หลักฐานที่ใช้)
.or.th1,200 บาท/ปีสำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป (หลักฐานที่ใช้)
.go.th1,200 บาท/ปีเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ (หลักฐานที่ใช้)
.ac.th1,200 บาท/ปีหนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือเอกสารรับรองจากกระทรวง (หลักฐานที่ใช้)
.in.th1,200 บาท/ปีสำหรับหน่วยงานทุกประเภท และบุคคลทั่วไป (หลักฐานที่ใช้)
.net.th1,200 บาท/ปีสำหรับนิติบุคคลประกอบกิจการโทรคมนาคม (หลักฐานที่ใช้)
.mi.th1,200 บาท/ปีสำหรับหน่วยงานทางทหาร (หลักฐานที่ใช้)

*ค่าบริการยังไม่รวม  VAT 7% แล้ว และเป็นค่าบริการต่อปี