About Us

 
เมื่อปี 2544 ในรูปแบบของโรงเรียนสอนออกแบบ และจัดทำเว็บไซต์ นอกจากนั้นยังให้บริการเว็บโฮสติ้ง บริการจดชื่อโดเมน พัฒนาเว็บไซต์ และเว็บแอพพลิเคชั่น หลังจากในปี 2546 ได้ดำเนินการจัดตั้งในรูปแบบบริษัท เน้นการพัฒนาเว็บแอพลิเคชั่น อย่างเต็มรูปแบบ จนได้รับความไว้วางใจ จากองค์กรระดับประเทศต่างๆมากมาย เทคโนโลยีสารสนเทศเติบโต อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้บริการกับเราต้องการ Innovation เพื่อตอบโจทย์ อนาคตที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ทันต่อยุคสมัย สามารถแข่งขันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ความจริงใจในการให้บริการ คือ สิ่งที่เรามอบให้ ผู้ใช้บริการมาโดยตลอด เราคาดหวังให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ เพราะเมื่อลูกค้าสำเร็จเราก็สำเร็จไปด้วย

- เป้าหมาย (GOAL) -

สร้างองค์กรให้มีความมั่นคง มีการเติบโตอย่างยั่งยืน พนักงานมีความก้าวหน้าและความสุข ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่ได้รับ ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนพอใจในผลตอบแทนที่ได้รับ เป็นมิตรและเป็นประโยชน์ต่อสังคมรอบข้าง

สร้างองค์กรที่พนักงานมุ่งความสนใจ และพัฒนาตนเองให้มี ความสามารถและชำนาญ เพื่อให้เข้าใจธุรกิจ และแก้ไขปัญหา ของลูกค้า ตลอดจนสร้างคุณค่าที่เหมาะต่อองค์กรและต่อลูกค้า

สร้างธุรกิจขององค์กรให้เติบโต มีทิศทางและขยายขนาดธุรกิจให้เพียงพอ

- วิสัยทัศน์ (VISION) -

เรามีจุดมุ่งหมายที่จะก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในธุรกิจ IT และ Application ด้วยบริการที่เป็นเลิศ สร้างคุณค่าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า โดยทีมงานที่ มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง เพื่อร่วมทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

- พันธกิจ (MISSION) -